Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.GLOBTEXTIL.COM

Obowiązuje od dnia 05.12.2022

§1. Definicje


1. Klient, Kupujący, Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne   przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego globtextil.com;

4. Sklep internetowy (sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.globtextil.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
5. Towar, produkt – produkty prezentowane w sklepie Internetowym;
6. Dowód zakupu – np. faktura, paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy operatorem sklepu, FGA Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 43A / 35B, 01-001 Warszawa, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu;

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ko(Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144,   poz. 1204 ze zm.);

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i   liczbę Towaru;

11. Prowadzący Sklep, Sprzedający – FGA Sp z o.o. .z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Jana Pawła II 43A / 35B , 01-001 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rrejonowy w Warszawie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000922523, NIP: 1133041240 reprezentowaną przez: Pana Wojciecha Kubiaka – Prezesa Zarządu zwanego w dalszej treści Umowy “Dostawcą” lub ”FGA Sp z o.o.”.


§2. Postanowienia ogólne

1. Umowa zawierana jest zgodnie z prawem lokalnym, właściwym dla siedziby Sprzedającego i niniejszym regulaminem.

2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów   nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw dostępnym pod adresem https://www.globtextil.com/regulamin.html

5. Sprzedający odpowiada względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia   wydania rzeczy Klientowi.

6. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub   nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi   wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na   funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie   sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu www.globtextil.com należy je wszystkie wyłączyć.

7. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym   celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych     przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w   każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

§3. Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać  24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  a. dodanie do koszyka produktu;
  b. wybór rodzaju dostawy;
  c. wybór rodzaju płatności;
  d. wybór miejsca wydania rzeczy;
  e. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

5. Możliwe są następujące formy płatności:

        Za pobraniem – zapłata przy odbiorze towaru gotówką
        Płatność z góry przelewem – wpłata za zakupiony towar na konto:

PKO Bank Śląski
      FGA Sp. z o.o.
        Nr konta: PL 74 1020 1042 0000 8502 0477 2473

6. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

7. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy.

8. Wysyłka dokonywana jest w czasie do 24 godzin od momentu wpływu pieniędzy na konto lub określenia, że przesyłka ma być pobraniowa. 
    Zastrzegamy sobie prawo wysyłki do 5 dni roboczych od momentu wpłynięcia środków na konto.

9. Cennik dostaw i kosztów znajdujące się pod adresem https://www.globtextil.com/koszt-dostawy/

10. Rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika znajduje się pod adresem https://www.globtextil.com/zasady-wysylki/ .

§4. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny.

2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na standardowym formularzu lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym         oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. 

7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w  sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

9. Sprzedający po pozytywnej  weryfikacji stanu odesłanego towaru dokonuje niezwłocznie zwrotu płatności, nie później niż 14 dni od otrzymania  paczki, na podane przez Konsumenta konto bankowe.

  Dane kontaktowe:

   adres:
   FGA Sp. z o.o.
  Aleja Jana Pawła II 43A / 35B
  01-001 Warszawa,
   e-mail: info@elkanaglobal.com
    telefon: 576 626 819
              

§5. Reklamacje 

1. Kupujący zobowiązuje się do kontaktu ze sprzedającym drogą mailową info@elkanaglobal.com o wystąpieniu reklamacji.

2. W celu złożenia reklamacji należy wypełnić formularz reklamacji i dołączyć do przesyłki.

3. Towar należy odesłać wraz z dowodem zakupu na własny koszt.

4. Nie należy wysyłać paczek za pobraniem. Takie paczki nie będą odbierane.

5. Prowadzący sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Jeżeli zajdzie taka potrzeba to Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu reklamacyjnego do 30 dni.

6. Reklamacji nie podlegają :
   – uszkodzenia mechaniczne
   – naturalne zużycie produktu, otarcia
   – uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania i konserwacji 
   – zamki błyskawiczne, klamerki i inne metalowe elementy
   – jawne wady, o których konsument wiedział podczas zakupu

7. Adres reklamacyjny:

FGA Sp. z o.o.
  ul. Mączna 55
   42-202 Częstochowa,

  z dopiskiem REKLAMACJA

  e-mail: info@elkanaglobal.com

§6. Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego za wady (rękojmia).

3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

  a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

  b. żądać usunięcia wady.

5. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

6. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

7. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

  a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
  b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
  c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
  d. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.

8. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

§7. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z funkcjonalności dostępnych w sklepie jest Sprzedający tj. FGA Sp z o.o. .z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Jana Pawła II 43A / 35B , 01-001 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rrejonowy w Warszawie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000922523, NIP: 1133041240.

2. Sprzedający wskazuje następujący adres poczty do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych :

  § listownie: FGA Sp. z o.o., Aleja Jana Pawła II 43A / 35B, 01-001 Warszawa

  § za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres: info@elkanaglobal.com

3. Dane osobowe podane przez Ciebie podczas rejestracji, późniejszej edycji konta w Sklepie www.globtextil.com oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. dokonywania zakupów w sklepie), będą przetwarzane przez Sprzedającego, przede wszystkim, w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w regulaminie (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „Rozporządzenie”).

4. Ponadto, dane te będą przetwarzane przez FGA Sp. z o.o. w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tym celu bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia.

5. W przypadku zamówienia przez usługi Newsletter, dane osobowe będą przetwarzane na zasadach określonych w Polityce prywatności.

6. Dane osobowe przekazane / udostępnione w ramach sklepu mogą być ponadto wykorzystywane przez Sprzedającego w innych celach, w przypadku gdy wyrazisz osobną, opcjonalną, zgodę na takie przetwarzanie.

7. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy i sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Sprzedającego oraz partnerów współpracujących z FGA Sp. z o.o., przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną.

8. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Sprzedającego jak też podmiotom udzielającym wsparcia Sprzedającemu na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

9. Użytkownikom sklepu, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach sklepu przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych W przypadku, gdy Użytkownik uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Użytkownik ma również w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług w ramach sklepu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się w sklepie (np. rejestracja konta) lub skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w sklepie.

11. Wszelkie zgody wyrażone w ramach sklepu dotyczące przetwarzania danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane.

12. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń po usunięcia konta, a w przypadku działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. W przypadku dokonanych zakupów, dane związane z rachunkiem/fakturą przetwarzane będą do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia okresu gwarancyjnego.

13. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: Polityka prywatności

§8. Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego.

2. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin ( https://globtextil.com/regulamin/ ). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.